ม.นเรศวร อนุมัติขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ม.นเรศวร อนุมัติขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

         ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวถึง การขออนุมัติขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ว่า มหาวิทยาลัยได้อนุมัติขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขยายวงกว้างไปทั่วโลก และพบการติดเชื้อแพร่กระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ทำการ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งการยื่นผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา