พิษณุโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธีรสิทธิ์ วงศ์วาร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน เมื่อปลูกต้นไม้แล้วให้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ด้วยเพื่อเป็นการนับสถิติการปลูกต้นไม้ตามโครงการ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศให้ได้ 1 ล้านต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม

          รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชนรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก