นักเขียน คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร แนะแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร

นักเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร เน้นเริ่มต้นส่งเสริมสุขภาพที่นักเรียน

                  “สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการ การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยแนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ เพชร ต่อไป

#บอกข่าวชาววิทย์สุขภาพ

#รายการสุขกายสบายใจ

“คุยกับนักเขียน คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร หนังสืออนามัยโรงเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับฟังเสียงสัมภาษณ์ รายการย้อนหลัง : https://drive.google.com/open?id=1fpAlNuvykMxu1TQH8ywuBpPqYMf-RKrT

(รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.)

 

ดำเนินรายการโดย : อดิเรก มีบุญ

อ่านรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม : http://www.nupress.grad.nu.ac.th

#วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน