กิจกรรมรณรงค์ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

       นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อคนไทยสุขภาพดีฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าตึกศูนย์การเรียนรู้ดอกปีบ ศูนย์อนามัย    ที่ 2 พิษณุโลก   มี พ.ต.ท.เสน่ห์  สุวรรณคีรี สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6 นางสาวสมพร ฉันทโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นายนิโรจน์  แจ้งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง นางน้ำฝน คำหมู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ให้เกียรติร่วมเป็นประธานพิธีเปิด    ผู้บริหาร นักวิชาการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล อสม. ครู นักเรียน ตัวแทนหน่วยงานจากศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรภาค 6 ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดเขตพื้นที่ 6 (พิษณุโลก) องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ระยะทางในการเดิน – วิ่ง 6 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อคนไทยสุขภาพดี