บุคลากรสถานีวิทยุ

บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสนธยา อุ่นวงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


 

นายอดิเรก มีบุญ
นักประชาสัมพันธ์


นายธรรมนูญ ศิริรัตน์
นักประชาสัมพันธ์


 

นายคมสันต์ สีสังข์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


 

นางสาวสุธิรา รบช้าง
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา


 

นางสมจิตร รอดประเสริฐ
พนักงานสถานที่