ผู้บริหารสถานีวิทยุ

ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางศิริมาศ เสนารักษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง


 

นางสาวนันทิดา บุญชู
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


 

นายสนธยา อุ่นวงศ์
หัวหน้าสถานีวิทยุ


 

นายอดิเรก  มีบุญ
รองหัวหน้าสถานีวิทยุ