เทศบาลนครพิษณุโลกรวมพลังชุมชนทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ

เทศบาลนครพิษณุโลกรวมพลังชาวชุมชนจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน โดยการแยกขยะประเภทเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษใบไม้ นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยไม่นำมาทิ้งรวมในถังขยะเทศบาล ซึ่งจะสามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ช่วยบำรุงต้นไม้ และช่วยลดปริมาณขยะเปียกให้น้อยลงได้อีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และทำปุ๋ยใช้เองทุกครัวเรือนต่อไป

     นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินนโยบายการบริหารจัดการขยะโดยการให้นำหลัก 3Rs หรือ 3ช  : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง โดยในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนลดขยะที่ต้นทางโดยการคัดแยกขยะที่ขายได้นำไปขาย ทำบุญหรือบริจาคเป็นกองทุนในการพัฒนาชุมชน  ส่วนขยะอินทรีย์มีปริมาณ มากกว่าร้อยละ 50 ของขยะทั้งหมดที่นำไปกำจัด เทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ทั้งในรูปแบบการนำมาทำปุ๋ยและการนำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น กิจกรรมชาวตลาดรักษ์โลก  ในตลาดเทศบาลทุกแห่ง และการส่งเสริมการทำปุ๋ยในครัวเรือน สถานกระกอบการ เพื่อลดปัญหาขยะอินทรีย์ที่ต้องกำจัดจำนวนมากให้ลดน้อยลง

     โดยล่าสุดเทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการรณรงค์กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ตลาดเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและครัวเรือนประชาชนในชุมชนร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ทุกภาคส่วนให้ร่วมดำเนินการดังกล่าว โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ นำใบไม้ที่ล่วงหล่นหรือการตัดแต่ง มาทำเป็นปุ๋ยครัวเรือน ลดการเผาใบไม้ใบหญ้า ช่วยลดการก่อมลพิษในอากาศ ลดการร้องเรียน และที่สำคัญเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก : เทศบาลนครพิษณุโลก