ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 17 โครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก

     นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่บางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ  พร้อมพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับราษฏรและผู้นำชุมชน ประเด็นการจับและจำหน่ายปลาในฤดูน้ำหลาก ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม จากนั้นได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับราษฏรและผู้นำชุมชน หมู่ บ้านตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม  ตรวจเยี่ยมกิจการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จำกัด 1.4 ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแพงพวย หมู่ ที่บ้านนางวาสนา ออมสิน ตำบลท่านางงาม ซึ่งประกอบกิจกรรมแปรรูปปลา โดยรับซื้อปลาจากราษฎรในพื้นที่บางระกำโมเดลมาแปรรูป พบกลุ่มฯ มีองค์ความรู้ ในการแปรรูปและการจำหน่าย

     นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการการบริหารการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเข้าพบและหารือข้อราชการ กับ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

     ทั้งนี้ในการตรวจราชการดังกล่าวมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามงานด้วย

ข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก