สาธารณสุขพิษณุโลกเร่งพัฒนาระบบคิว และ รพ.สต.ติดดาว เพื่อคุณภาพบริการผู้ป่วย

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า จากประเด็นทางสังคมขณะนี้ที่ผู้ใช้บริการที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐต้องรอคอยการบริการจากเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลานาน เรื่องนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจมีพัฒนากระบวนการบริการของหน่วยบริการในสังกัดมาโดยตลอด

 

     สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานบริการตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) กลไกประเมิน เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาลเป็นมาตรฐานสากล โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกผ่านมาตรฐาน HA และมีการประเมินคุณภาพตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเดิมนั้น ถือเป็นด่านหน้าที่จะให้บริการประชาชนได้นำมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดี ดาว คือ นำองค์กรดี เครือข่ายดี บุคลากรดี บริการดี ผลลัพธ์สุขภาพดีมาพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์แล้ว 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.45 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ เป็นต้นแบบระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 2561โดยวางเป้าหมายพัฒนาครบถ้วนทุกแห่งภายในปี 2562 เพื่อช่วยให้การบริการระดับตำบลดีขึ้น สามารถรองรับประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกลมารับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ

     ด้านการจัดระบบคิว เนื่องจากในโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณผู้ใช้บริการมากในแต่ละวัน เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช 2,189คน/วัน โรงพยาบาลวังทอง 425 คน/วัน เป็นต้น ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด ทำให้เกิดการรอคอยของผู้ป่วย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงเร่งพัฒนาระบบจัดคิวเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยอีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตรแล้วเจ้าหน้าที่สามารถรู้ข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยทันทีว่ามาทำอะไรแล้วแยกแยะเข้าระบบคิว คาดการณ์ระยะเวลาใช้บริการแล้วพิมพ์ออกมาเป็นคิวอาร์และข้อมูลนำทาง ขึ้นจอให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ว่าจะต้องใช้บริการที่ห้องใด หมายเลขใด โดยจะต่อยอดขึ้นไปจนถึงขั้นใช้บัตรประชาชนสอดเข้าไปในตู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการอัติโนมัติ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบอยู่

     การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้น จะถูกพัฒนาไปพร้อมๆกับการบริการด้วยใจ(Service mind)ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสะดวกให้กับผู้ป่วยผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดทางด้านจำนวนบุคลากรทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ต้องแบกรับภาระงานหนักในแต่ละวัน ผู้ป่วยผู้ใช้บริการเมื่อก้าวเดินเข้าไปในโรงพยาบาลย่อมพบกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรก แต่สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะพบกับผู้ใช้บริการรายดังกล่าวเป็นรายที่50 หรือรายที่ 100 ก็เป็นได้ ความเครียด ความเหนื่อยล้าสะสมจะต่างกันมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอให้ทั้งผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ช่วยกันสร้างน้ำใจร่วมกัน หนักนิด เบาหน่อย ดูแลกันตามวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านลบถูกเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราทุกคนต้องมีสติให้มากขึ้น มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกันและกันอย่างคาดไม่ถึงได้

ข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก