การขับเคลื่อนเป็นทีม คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในงานด้านสาธารณสุข

          นายชุมพล “การ์ด” นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลงานรางวัลชนะเลิศ “โครงการบอร์ดเกมเสริมสร้างการรับรู้อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และฝึกทักษะการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” พร้อมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และเหตุผลที่สนใจมาศึกษาที่สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ความรู้สึกที่ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ : “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมนี้ ซึ่งเป็นโอกาสทำให้นวัตกรรมนี้พัฒนาไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง”

-เหตุผลของการปฏิเสธบุหรี่ : “ผู้สูบบุรี่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด และมีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เป็นอย่างมาก การสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด ซึ่งเป็นสาเหตุของ 2 ใน 3 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ โดยการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องเดียวกัน โดยมีการพ่นควันที่อาจมีสารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้ใช้บุหรี่ออกมาทำให้ปนเปื้อนไปยังคนรอบข้างได้ อีกหนึ่งสิ่งก็คือ ผู้ที่สูบบุหรี่มีปอดไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถ้าหากได้รับเชื้อโควิด 19 มา ก็อาจจะอันตรายมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่”

-เหตุผลที่มาเรียนสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : สนใจในเรื่องของการป้องกันโรค การดูแล การฟื้นฟูร่างกาย จะทำอย่างไรให้ไม่เจ็บป่วย จะทำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค หรือถ้าหากเกิดโรคแล้วจะทำอย่างไรที่จะควบคุมได้ ซึ่งการป้องกันนั้นจะดีกว่าการรักษา และก็สิ่งที่อยากเห็นและร่วมผลักดันในเรื่องของการใส่ใจดูแล ติดตามผลงาน ทำงานขับเคลื่อนกันเป็นทีม ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้เข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นเป้าหมายของสาธารณสุข ทั้งนี้ อาจจะเริ่มที่ตัวเราเองในการเป็นกระบอกเสียง หรือการทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้มองเห็น เช่น การป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น