จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ภายใต้มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิจิตรา ชั้น 2 (อาคารหลังใหม่) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ของส่วนราชการต่างๆ ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงที่เข้าร่วม เพื่อนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ยังคงมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยนอกจากสื่อมวลชนยังมี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ สำหรับวาระสำคัญ ที่ส่วนราชการนำมาแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้แบ่งเป็น 5 วาระ ประกอบด้วย

    -วาระที่ 1 สัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แถลงเรื่อง “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่” ซึ่งโรคโควิด-19 สามารถติดเชื้อสัตว์เลี้ยงอาทิ แมวและสุนัข ซึ่งไม่แสดงอาการของการติดเชื้อแต่อย่างใด ประชาชนสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนจากไวรัสโควิด-19 ได้ ด้วยการดูแลความสะอาดเลี้ยง ล้างมือก่อนสัมผัสสัตว์เลี้ยง รวมถึงการเฝ้าระวัง “โรคลัมปี-สกิน” โรคระบาดในโค กระบือ  แต่ไม่สามารถติดคนได้นั้น หากพบว่าโค กระบือที่เลี้ยงไว้ มีอาการตุ่มแข็ง มีสะเก็ดและต่อมน้ำเหลืองโตนูน ให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดต่อไป ,

    -วาระที่ 2 สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก โดย นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แถลงสรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันต่อเนื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ในส่วนของผู้ลงทะเบียนใหม่ต้องรอรับการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

    -วาระที่ 3 โครงการพาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก แถลงเชิญชวนผู้ประกอบการรถเร่(พุ่มพวง) เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยในเรื่องการลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด และลดราคาช่วยประชาชน โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการรถเร่ เข้าร่วมแล้วจาก 5 อำเภอจำนวน 23 ราย และรถ Mobile จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ประการสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-252680

    -วาระที่ 4 การส่งเสริมตลาดพรีเมี่ยมแหล่งปลูกทุเรียนบนตลาด Online จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก แถลงถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดพิษณุโลก และเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคแล้ว ในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วยพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังทอง เนินมะปราง และอำเภอนครไทย ที่มีรสชาติกรอบนอกนุ่มใน หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

          หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนอำเภอนครไทย ได้มอบทุเรียนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย