ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ กระตุ้นให้นิสิตเกิดจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ในการชำระหนี้คืน โดยสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนให้นิสิตรู้คุณค่าของการชำระหนี้กลับคืนรัฐบาลเพื่อจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้นิสิตในรุ่นต่อไป

            ภายหลังจากพิธีเปิด ทางงานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายให้ความรู้กับนิสิตได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การชำระหนี้คือกองทุน ในหัวข้อ “การชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”  โดยคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  สำหรับโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่  ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับการศึกษาสูงขึ้น และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา แต่มีความสามารถที่จะศึกษา จนสำเร็จในระดับที่ตนเองมีศักยภาพพอที่จะศึกษาได้ นับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

            ทั้งนี้ ศิษย์เก่าผู้กู้กยศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ที่ดี เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยมีนิสิตกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2563 ประเภท ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) จำนวน 6,987 ราย และประเภทลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) จำนวน 787 ราย รวมเป็น 7,774 ราย และในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ มีนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,342 คน ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขอขอบคุณภาพ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร