รุ่นที่ 2 แล้ว สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563-2564

         

          วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MD 237 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Rotaract club of Med-Sci NU) ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ภาค 3360 จัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563-2564

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563-2564 ซึ่งเป็นสโมสรบำเพ็ญประโยชน์ระดับเยาวชน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมด้วยความรู้และความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา

         นอกจากนี้ แสดงความยินดีกับนายกก่อตั้งและคณะบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ปีบริหาร 2563-2564 ที่จะร่วมสร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมหาวิทยาลัย และชุมชน ด้วยหัวใจที่เอื้ออารีต่อกัน

          สำหรับนายกรับเลือกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563 – 2564 ได้แก่ นายพชร ศรีวิลัย โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี อาทิ อผภ.รุ่งราณี แสงศิริ ผู้ว่าการภาคผ่านพ้นโรตารีสากล ภาค 3360 ประจำปีบริหาร 2561-2562 มอบช่อดอกไม้แก่นายกก่อตั้ง และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2562 – 2563, อผภ.รุ่งราณี แสงศิริ ผู้ว่าการภาคผ่านพ้นโรตารีสากล ภาค 3360 ประจำปีบริหาร 2561-2562 มอบเหรียญนายก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดี แก่นายกรับเลือกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563 – 2564, นยก.พัฒนา พิทตระพันธ์ ประธานเยาวชน โรตารีสากล ภาค 3360 กล่าวแสดงความยินดี, อน.ชญากานต์ พิทตระพันธ์ ประธานกลุ่มเยาวชนโรทาแรคท์ ภาค 3360 โรตารีสากล กล่าวแสดงความยินดี, นายกสมถวิล ดำรงชาติ นายกสโมสรโรตารีวังจันทน์ ปีบริหาร 2563 – 2564 กล่าวแสดงความยินดี แก่นายกรับเลือกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย กล่าวแสดงความยินดี

          พร้อมกันนั้น นยก.วรรณชา นครคำ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย แนะนำสมาชิกสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินการ ปีบริหาร 2562 – 2563 ชมวิดีทัศน์ และขบวนคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2563 – 2564 ประธานปฏิคมมอบสายสะพายประจำตำแหน่งแก่ประธานปฏิคม ปีบริหาร 2563 – 2564 นายกรับเลือกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย ปีบริหาร 2563 – 2564 แนะนำสมาชิกและแถลงนโยบายสโมสร

« 1 ของ 3 »