สคร.2 พิษณุโลก เผยไข้เลือดออก แนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น ม.ค.63-ก.ย.63 พบกว่า 3 พันราย เสียชีวิต 6 ราย

         

          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 2  ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2563 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3,146 ราย มีรายงายผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี พบ เพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนอาชีพที่พบมาก คือ นักเรียน รองลงมา อาชีพรับจ้าง เด็กในปกครอง และเกษตร

          ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 พบจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด คือ

          (1) จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอบึงสามพัน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอน้ำหนาวและอำเภอหนองไผ่

          (2) จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอบ้านโคก รองลงมา อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอน้ำปาดและอำเภอทองแสนขัน

          (3) จังหวัดสุโขทัย อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอกงไกรลาศ รองลงมาคือ อำเภอสวรรคโลก อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีสำโรงและอำเภอศรีสัชนาลัย

          (4) จังหวัดพิษณุโลก อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอเนินมะปราง รองลงมาคืออำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอพรหมพิรามและอำเภอเมือง

          (5) จังหวัดตาก อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอท่าสองยาง รองลงมา อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง อำเภอวังเจ้า และอำเภอบ้านตาก

          นพ.ศรายุธ ฯ แนะวิธีการป้องกันยุงลายที่ได้ผลดีที่สุด คือ ทุกคนต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดบ้านของตนเอง โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยขอให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

          (1) เก็บบ้าน ให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

          (2) เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ

          (3) เก็บน้ำ โดยภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)  ร่วมกับนอนในมุ้ง ทายากันยุง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปร์ยหรือที่ช๊อตยุงไฟฟ้า หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

“3 คำจำขึ้นใจ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ ป้องกันโรคจากยุง”