ประปาหมู่บ้านและบ่อน้ำบาดาลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชัยจุมพล อ.ลับแล อุตรดิตถ์

        สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (พิษณุโลก) นำคณะสื่อมวลชนจาก 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กว่า 60 คน ลงพื้นที่สำรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกิจกรรม “สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2562 ในอำนาจและการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

        นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยจุมพล ว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำกินน้ำใช้เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการอุปโภคของราษฎรในหมู่บ้าน เนื่องจากมีขนาดเล็กทำให้ระบบกรองน้ำมีปัญหาเกิดน้ำขุ่นและเป็นสนิม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของราษฎร จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2562 ในอำนาจและการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 ต.ชัยจุมพล งบประมาณรวม 3,344,900 บาท เป็นงบกลาง 1,984,700 บาท และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล 1,360,200 บาท ตั้งอยู่บนที่ดินที่ราษฎรบริจาคให้ทางราชการ เนื้อที่ 1 งาน 13 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันราษฎรบ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 ต.ชัยจุมพล จำนวน 150 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์มีน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากเดิม

         นายอำเภอลับแล เปิดเผยด้วยว่า ราษฎรตำบลชัยจุมพลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำนา ปลูกผัก ทำสวนหอมแดง ในหน้าแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 22 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรชาวตำบลชัยจุมพล สนับสนุนการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ