โครงการ “ธาราพลานามัยถ้วนหน้า” การออกกำลงกายในน้ำ ทำได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมระยะสั้น “ธาราพลานามัยถ้วนหน้า (Aquatic fitness for all)” ณ ห้อง AHS 3405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

          โครงการอบรมระยะสั้น “ธาราพลานามัยถ้วนหน้า (Aquatic fitness for all)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติจริง การบรรยายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พลศาสตร์ของของไหล (Fluid mechanics), น้ำและผลทางสรีรวิทยา, ปฏิบัติการในสระน้ำ เป็นต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และนายเมธิศช์ จันทรสุภาเสน วิทยากรผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกําลังในน้ำให้แก่นักกายภาพบําบัดและผู้สนใจ ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกําลังกาย เพื่อนําไปแนะนําวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไป

          สำหรับธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ

          ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกําลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทําได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จําเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร