สื่อมวลชน 9 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการรัฐในพื้นที่

         สื่อมวลชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่สำรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้กล่าวกับคณะสื่อมวลชนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์” ในโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลได้ดำเนินการโดยการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ตามการแบ่งเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขตตรวจราชการ อย่างต่อเนื่องทุกปี

         ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การคมนาคมขนส่ง หรือความเดือดร้อนอื่นๆ จึงมีการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ “1111” โดยปัญหาความเดือดร้อนเหล่านั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด ทั้งนี้แนวทางหนึ่งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ของประชาชน คือ การจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ

         รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้ง 18 เขต เช่น โครงการที่จะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ 9 และพื้นที่โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบอีกส่วนหนึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น

         สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ นั้น นางสาวพรรณี กล่าวว่า กระจายอยู่ในทุกจังหวัด แต่ที่ผ่านมาประชาชนยังค่อนข้างที่ขาดการรับรู้และเข้าใจในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหา ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการกิจกรรม “สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์”ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับหรือสิ่งที่พบเห็นเชิงประจักษ์ ทั้งเรื่องของการดำเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ขยายผลสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป

« 1 ของ 2 »