อบจ.พิษณุโลก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้สำเร็จช่วยให้ราษฎรบ้านเข็กใหญ่ ต.บ้านแยง ได้มีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านใช้อุปโภคบริโภค

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย เพื่อสูบน้ำจากบริเวณลำน้ำเข็กลัดเลาะผ่านป่าในพื้นที่ ลอดท่อระบายน้ำใต้ถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก และวางท่อต่อเนื่องไปลงบึงเข็กใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยในการดำเนินงานครั้งนี้ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศสูงต่ำไม่เท่ากัน อีกทั้งยังต้องต่อท่อส่งน้ำลอดในท่อระบายน้ำใต้พื้นถนนจึงทำให้ดำเนินการค่อนข้างลำบาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนบ้านเข็กใหญ่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันติดตั้งและประกอบท่อส่งน้ำจนสามารถสูบน้ำเข้าสู่บึงเข็กใหญ่ได้สำเร็จ ซึ่งจากการสูบน้ำ 5 วัน พบว่าบึงเข็กใหญ่ซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 28 ไร่ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 12 เซนติเมตร และกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสูบน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ในผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ ซึ่งมีราษฎรกว่า 260 หลังคาเรือน และประชากรกว่า 970 คน ร่วมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคไปตลอดฤดูแล้ง

          โดยในความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน ดำเนินการตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งประสบผลสำเร็จและสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่บ้านเข็กใหญ่เป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก