จากใจศิลปินจิตอาสา สู่ผู้ป่วยยากไร้และอุปกรณ์การแพทย์ “แง่งามแห่งศิลปะ Gallery”

          หากใครได้ผ่านไปบริเวณด้านหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จะพบว่ามีการจัดนิทรรศการ “แง่งามแห่งศิลปะ Gallery” Spiritual Invigoration Art ซึ่งมีความโดดเด่นน่าสนใจคือเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ของศิลปินจิตอาสา คณาจารย์ศิลปินทั้ง 10 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ 2. รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน 7. ดร.สุธิดา มาอ่อน 8. ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ 9. อาจารย์ศรัญย์ โลหุตางกูร 10. อาจารย์ไกรสิงห์ สุดสงวน และศิลปินจิตอาสา อีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์บุญทรง ศรีพิทักษ์ 2. อาจารย์เปี่ยมจันทร์ บุญไตร

          รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์  อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนคณาจารย์ศิลปินจิตอาสา ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ“แง่งามแห่งศิลปะ Gallery”ว่า เริ่มมาจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 ทางคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็มีดำริร่วมกัน และได้ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ว่า ทางคณาจารย์จะนำผลงาน เพื่อมาประมูล เพื่อหารายได้ในการที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แต่ในช่วงนั้นเนื่องจากภาวะวิกฤต เริ่มคลายตัว ทางคณาจารย์และคณะแพทยศาสตร์จึงหาแนวทางมาจัดแป็นนิทรรศการ เพื่อประมูลภาพเป็นรายได้ให้กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเฉพาะมูลนิธิโรงพยาบาล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเพื่อสมทบทุนสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เข้ามารับการรักษา

          “โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ท่านก็จัดห้องให้เรา 1 ห้อง เพื่อจัดนิทรรศการให้กับคณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ได้แสดงงานเพื่อประมูลในครั้งนี้  ครั้งต่อไปก็คงเป็นห้องที่มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อยๆไป อาจจะเป็นผลงานของคณาจารย์เพื่อหารายได้ให้กับโรงพยาบาล หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาทางด้านศิลปะ รวมทั้งผลงานของนิสิตด้วย และโครงการต่อไปเราอาจจะมีการจัดประมูลงานศิลปะ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อหาเงินรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน ทราบมาว่าทางคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขาดแคลนเครื่อง TC scan เรามีความคิดว่า เราน่าจะใช้เป็นจุดพัฒนาในการที่จะประมูลผลงานศิลปะ”

          หากท่านมีโอกาสแวะไปที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และสนใจชมผลงาน สามารถเข้าชมได้ที่ด้านหน้ามูลนิธิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฏาคม 2563 หรือติดตามความเคลื่อนไหวการประมูลผลงานทั้งหมด ได้ทางแฟนเพจ แง่งามแห่งศิลปะ