คณะแพทย์ มน. จัดพื้นที่แสดงผลงานศิลปินจิตอาสา ประมูลหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ฯ

         

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. บริเวณด้านหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ “แง่งามแห่งศิลปะ Gallery” พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ของศิลปินจิตอาสา เพื่อประมูลหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

          รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการแง่งามศิลปะ เริ่มขึ้นจากหัวใจของคณาจารย์ศิลปิน 10 ท่าน จากภาควิชา ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มองเห็นความทุกข์ และความเสี่ยงจากความขาดแคลนเครื่องมือป้องกันการติดเชื้อของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญในน้ำใจของผู้บริจาค ที่ได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาล ในช่วงวิกฤติ COVID – 19 อีกทั้งเพื่อเตรียมการรับมือกับอนาคตที่อาจเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ใครก็มิอาจคาดเดาได้

          โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะของอาจารย์และนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลและผู้สนใจ เมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้ว ห้องจัดแสดงงานศิลปะนี้จะยังคงมีงานศิลปะหมุนเวียนมาให้ได้ชมตลอดทั้งปีต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ศิลปินทั้ง 10 ท่าน ที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

2. รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ สมบูรณ์เอนก

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน

7. ดร.สุธิดา มาอ่อน

8. ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์

9. อาจารย์ศรัญย์ โลหุตางกูร

10. อาจารย์ไกรสิงห์ สุดสงวน

        และศิลปินจิตอาสา อีก 2 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์บุญทรง ศรีพิทักษ์

2. อาจารย์เปี่ยมจันทร์ บุญไตร

         รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในนามของประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณคณาจารย์ศิลปิน และศิลปินจิตอาสาเจ้าของผลงานอันทรงคุณค่าทุกท่าน รวมถึงขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญพร้อมจิตใจที่รักในงานศิลปะที่ประมูลชิ้นงานทุกท่าน ที่สำคัญขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบพระคุณแทนผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับโอกาสมีคุณภาพชีวิตและเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกนับไม่ถ้วนได้”

         สำหรับพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ศิลปิน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

         การจัดแสดงผลงานศิลปะดังกล่าว จะจัดต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถรับชมเพิ่มเติม และประมูลผลงานทั้งหมด ได้ที่แฟนเพจ แง่งามแห่งศิลปะ