คณะทันตแพทย์ฯ มน. ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและปรับปรุงระบบระบายอากาศ

           ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังคงมีอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตทันตแพทย์ อีกทั้งให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน ด้วยแนวปฏิบัติในการให้การรักษาทางทันตกรรมในภาวะมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบกายภาพของคลินิกทันตกรรมของนิสิต และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของนิสิตทันตแพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ทำโครงการขอรับบริจาคทุนทรัพย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาค

          โดยท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-0-236859 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร  (สามารถใช้ใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อแจ้งการบริจาคและขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง QR code ดังในภาพ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5596-6062 คุณวิรงรอง สุขสินธารานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้