พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด – 19

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประสาน 8 ชุมชน รวมพลังเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงภัยโควิด – 19 

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโดวิด – 19 ” และร่วมรณรงค์เนื่องในวัน 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2563 ในประเด็น “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบลดเสี่ยง”

          คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพ ได้มุ่งเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ใน 8 ชุมชนรอบรามาธิบดี ในพื้นที่เขตราชเทวี ซึ่งในครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

          ทั้งนี้ ในปี 2563 มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ คือ ชุมชนซอยสวนเงิน และจะขยายต่อไปยังอีก 7 ชุมชนได้แก่ ชุมชนเพชรบุรี่ ซอย 7 ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดมะกอก และชุมชนมั่นสิน

          ซึ่งในงานมีการให้ความรู้แก่ผู้นำและตัวแทนชุมชน โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) บรรยาย เรื่อง “บุหรี่ความเสี่ยงอันตรายจากปอดติดเชื้อโควิด – 19” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

          และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “พลังขุมชนปลอดบุหรี่ ต้นภัยโควิด – 19” ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.นพวรรณ เปียชื่อ รองคณบดีฝายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณสุดา ลาวัณย์รัตนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน และคุณบุญมี เลี้ยงเรข ประธานอาสาสมัครชุมชนชอยสวนเงิน

          ซึ่งการเสวนาครั้งนี้สามารถสร้างพลังใจในการนำไปเป็นต้นแบบในรวมพลังพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และโควิด – 19 ทั้งนี้ ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงินเป็นพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติการเชิงรุกด้วยมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังชุมชนเลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงโควิด – 19