อบจ.พิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อบจ.พิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ดังนี้
1.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2.จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มอย่างใกล้ชิด
3.ให้นักท่องเที่ยวสแกนการเข้าออกศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยผ่าน http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/
4.ก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ดำเนินการดังนี้
4.1 นักท่องเที่ยวต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ
4.2 นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน
4.3นักท่องเที่ยวต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือมากกว่า ตั้งแต่บริเวณจุดตรวจ รวมถึงบริเวณภายในศูนย์ประวัติศาสตร์
5. งดเว้นการบรรยายนำชม
6.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมภายในศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ไม่เกิน 30 คน โดยการจับบัตรคิว
7.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยครั้ง โดยเฉพาะห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ มีบริการสบู่และกระดาษชำระในห้องน้ำตลอดเวลา

ขอขอบคุณข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก