จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

          เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววรรษมน นาคทอง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ประเภทกิจการก่อสร้าง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 103 คน (ชาย 64 คน หญิง 39 คน) และแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 11 คน (ชาย 9 คน หญิง 2 คน) สัญชาติกัมพูชา จำนวน 14 คน (ชาย 7 คน หญิง 7 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ ดูแลแรงงานต่างด้าว มิให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกนอกที่ตั้งของสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย วัดอุณหภูมิพนักงาน และติดตามอาการของพนักงานทุกคน ทุกวัน และรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น โครงการบริหารสถานการณ์ Covid-19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก