อบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน ต.ชัยนาม อ.วังทอง กว่า 400 หลังคาเรือน

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายอธิธัช ศิริกุลเมทิกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และคณะลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำเข็กที่นำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยในการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จนกระทั่งวันนี้ประสบผลสำเร็จสามารถขุดพบน้ำในปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือจำนวน 10,000 ลิตร/ชั่วโมง สามารถใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 2 และหมู่ 5 ของตำบลชัยนาม ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 420 หลังคาเรือน ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

         ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ได้สร้างฝายชะลอน้ำกั้นบริเวณลำน้ำเข็ก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้จะทำให้ไม่ต้องกักน้ำบริเวณลำน้ำเข็กอีกต่อไป แต่จะใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ดำเนินการขุดเจาะต่อเข้าถังกรองน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก