นักวิจัย ม.นเรศวร พบ เยาวชนพยายามเลิกบุหรี่แต่ไม่สำเร็จ แนะพัฒนานวัตกรรมเข้าถึงเยาวชน

         

          ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า จากโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวพบว่า ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเยาวชนทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จ.น่าน, จ.ลำพูน, จ.ชัยนาท, จ.ร้อยเอ็ด, จ.อุบลราชธานี, จ.อ่างทอง จ.ยะลาและ จ.สุราษฎร์ธานี มีกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ร้อยละ 46.35 ที่มีความคิดที่จะเลิกบุหรี่แต่ยังไม่เคยลงมือปฏิบัติ และอีกร้อยละ 40.85 ที่พยายามเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่สำเร็จ

          ผศ.ดร.จักรพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า จากการวิจัยดังกล่าว จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. และหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เร่งพัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการเลิกบุหรี่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน พร้อมกันนั้นก็ต้องพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบช่วยเลิกบุหรี่ที่สอดคล้องกับแบบแผนการดำเนินชีวิตของเยาวชน และเอื้อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและรูปแบบช่วยเลิกดังกล่าวได้อย่างง่ายดายหรือมีอุปสรรคให้น้อยที่สุด