เทคโนโลยีให้ความปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะโรคหัวใจ ในเขตสุขภาพที่ 2

          จากการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีการให้ความปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะโรคหัวใจในเขตสุขภาพที่ 2 ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2)

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เล่าให้ฟังว่า “ที่มาและความสำคัญของโครงการเป็นเรื่องการผลิตนวัตกรรม เรียกว่า Tele medicine หรือ การแพทย์ทางไกล ซึ่งทีมนักวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ซึ่งโครงการ Tele medicine เป็นโครงการที่ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนน้อยมาก ที่จะให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่จะสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีอย่างจำกัด ที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 จึงต้องการให้มีการปรึกษากัน ระหว่างแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถปรึกษากัน เพื่อรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

          โดยอาจเป็นผู้ป่วยที่กระจายตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งมีลักษณะความหลากหลายของการเจ็บป่วย เช่น เด็กแรกเกิดที่มีหัวใจผิดปกติ จำเป็นต้องใช้การ Ultrasound โดยเครื่อง Echocardiogram ที่จะต้องส่งสัญญาณไปให้กับคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือแพทย์หญิงวรวรรณ ที่อยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นสัญญาณ VDO จากเครื่อง Ultrasound จะสามารถวินิจฉัยโรค ทราบอาการผู้ป่วยก่อน ที่จะ Refer มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยเป็นความสำคัญที่เกิดจากการได้รับประโยชน์จากโครงการแพทย์ทางไกล” ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าว

(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563)