รพ.พุทธชินราช ชูความเป็นเลิศ การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

 

          นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า เนื่องจากการเสียชีวิตถือเป็นสากลที่ทุกคนต้องเผชิญ ทั้งจากโรคเรื้อรัง ที่ทำให้อวัยวะเสื่อมถอยในวัยชรา หรือจากโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคทางพันธุกรรม การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ที่เผชิญหน้ากับโรคที่คุกคามต่อชีวิต ตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ลดความทรมานจากการรักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ ตลอดจนดูแลและเยียวยาผู้ดูแลและผู้ให้บริการทุกระดับ

          การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน ภาคประชาชนจะสร้างสุขภาวะที่ดีเมื่อปลายทางของชีวิตมาถึง ความต้องการของผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง ได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก จากไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี

          โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีเป้าหมายพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ในเขตสุขภาพที่ 2 เรื่องการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 จึงได้จัดโครงการ วันเบาใจ การดูแลประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ปีที่ 3 “กรุณา รักษาใจ” วันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาใจ บุคลากรทั้งในโรงพยาบาล บุคลากรในพื้นที่ และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อค้นหาและสร้างความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและชุมชนมีส่วนร่วม

          กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง, กลุ่มจิตอาสา, กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, พยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, เจ้าหน้าที่, นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมในห้องประชุม และด้านนอกประชุม โดยทีมวิทยากรจากภาครัฐและวิทยากรอิสระ อาทิ เช่น ดร.นพ สกล สิงหะ, ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงษ์, พระอาจารย์จิตร์ จิตตสังวโร, พระกฤษฎา ขนติกโร, คุณดารุณี  สุดาอิ้ง, คุณอรทัย ชะฟู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเขตสุขภาพที่ 2 เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพเพิ่มเติมจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก