ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ฉลองความสำเร็จ ยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน เกิน 1 ล้านบาท

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายยอดเงินฝากพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนที่มียอดการออมสูงสุดการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในโอกาสที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จัดพิธีฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน เกิน 1 ล้านบาท

          นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การดำเนินงานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ ได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จ ยอดเงินฝากโรงเรียนธนาคาร เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ ธนาคารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยทำการเปิดรับฝากเงินตั่งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และรู้จักการแบ่งส่วนเงินเพื่อการเก็บออม ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม และออมเงินสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของธนาคาร ฝึกการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง

          นางธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกโดยโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้ผลักดันให้การดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุน แนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ โดยผลการดำเนินการดังกล่าวมียอดผู้ฝากเงิน จำนวน 667 ราย มียอดเงินออมรวม 1,080,884 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบสี่บาท) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีแก่คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และสร้างแรงผลักดันให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียน จึงได้จัดให้มีพิธีฉลองยอดเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียนและบุคลากร จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ทุกคนสืบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เทศบาลนครพิษณุโลก