ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 2 “ผ้าปักษ์ใต้”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. คุณประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผ้าปักษ์ใต้” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นิสิต และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งคุณอนงค์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงาน นอกจากจะมีนิทรรศการผ้าและเครื่องแต่งกายของภาคใต้แล้ว ยังมีการแสดงลิเก ฮูลู จากคณะเอื้ออาทรประดิษฐ์ศิลป์ อีกด้วย

          ผ้าภาคใต้มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด แบ่งเป็นผ้าของภาคใต้ตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง เช่นผ้ายกเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าพุมเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้าเกาะยอจังหวัดสงขลา ผ้าลายดอกพระยอมจังหวัดพัทลุง ผ้านาหมื่นศรีจังหวัดตรัง ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาจังหวัดปัตตานี ผ้าปาเต๊ะจังหวัดกระบี่ ตรัง ยะลา และผ้าบาติกจังหวัดระนอง สตูล พังงา ยะลา นราธิวาส ซึ่งล้วนแล้วแต่งดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 2 เรื่องผ้าปักษ์ใต้  เพื่อนำเสนอให้เห็นความงดงามของผ้าและเครื่องแต่งกายของภาคใต้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

          นิทรรศการ “ผ้าปักษ์ใต้” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 1207, 1217

ภาพ/ข่าว : น.ส.ณัฐธยาน์ ดำสนิท นักศึกษาฝึกงานสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม