คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร แถลงข่าวเปิดตัว สระธาราบำบัดแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง

         

          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ  หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Health Club สถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีสระธาราบำบัดแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง

          นอกจากนี้ สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายในน้ำด้วยเครื่องวิ่งลู่กล (Underwater treadmill) โดยใช้เครื่อง Hydrowrox, สาธิตการลงสระธาราบำบัดด้วยระบบปรับระดับ, การปั่นจักรยานในน้ำ, การออกกำลังกายในน้ำ, การฝึกเดินใน corridor walkway, การขึ้นจากสระโดยระบบ hydraulic, โปรแกรมฟิตเนสในน้ำสำหรับเด็ก, การใช้ steam+sauna, ฟิตเนสและการออกกำลังกาย, การออกกำลังกาย Sup yoga, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) เป็นต้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่อาคารธาราบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร