ม.นเรศวร รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก 2562

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ “สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030” ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่าความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 600 คน

          ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 , มอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่จ้างคนพิการ, ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการต้นแบบ และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ครั้งนี้ด้วย

          ปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวน 29,370 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็น เพศชาย จำนวน 15,054 คน และเพศหญิง จำนวน 14,319 คนและข้อมูลพบว่าคนพิการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ คนพิการสูงอายุมีจำนวน 15,389 คน หรือร้อยละ 53.39 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged Society) จากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลคนพิการที่จะเพิ่มสูงขึ้น

« 1 ของ 2 »