สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2563

       วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมภัทรารีสอร์ทแอนด์สปา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานการเปิดการจัด “สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อม การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563  โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) เครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสัมมนาฯ รวมกว่า 30 คน โดยมี นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด

       สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและ พรบ. การเลือกตั้งท้องถิ่นและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นของสื่อมวลชน โดย นางสาวสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก และ การบรรยาย หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563 อย่างไรบ้าง” โดยนายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ภาคบ่าย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายสื่อมวลชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563 และการสร้างความตระหนักรู้ข่าวลวง (Fake News) โดยนางสิริพร หร่ายวงศ์ นายสุระเชษร์ฐ มากร และนายจักรี ม่วงมา ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ยังได้ให้แนวทางในการประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563

       ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ไปขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในปี 2563 ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปอีกด้วย.