ชวนเดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (PH RUN @ NU 2020)

           ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตระหนักถึงภาวะของการมีสุขภาพดีของประชาชนชาวไทย และเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัด “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ PH RUN @ NU ครั้งที่ 1 ” ขึ้น เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพโดยใช้หลักการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับระดับความแข็งแรงของร่างกาย ร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายนิสิต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงคณาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการอื่น

           ทั้งนี้ ขอเชิญศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (PH RUN @ NU 2020 ) วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2562 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ Link ระบบรับสมัคร : https://bit.ly/2sjfYgH  ทั้งนี้ หากติดปัญหาการสมัคร : กดลิงค์นี้เพื่อติดต่อทีมงาน FanaticRun Link —> https://line.me/R/ti/p/%40fanaticrun และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 5596 – 7338

           สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่  107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม  2546 โดยมีมติให้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และบริหารงานสาธารณสุข  แนวใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งในปัจจุบัน คณะได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่าสิบปี ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 17 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ