พิษณุโลกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปารค์  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการ จากจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูง” โดย ผศ.ดร. พีรธร บุญยรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร , “การบรูณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ”  และหัวข้อ  “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ” โดยผู้แทนกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 สำนักงบประมาณ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมทำกิจกรรม Workshop การเขียนโครงการ

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจร่วมกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ฟังคำบรรยายจากวิทยากรแล้ว จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุมไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก