คณะกรรมการบริหารพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลกเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ การบริหารพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการวางแผนการบริหารงานการพัฒนา ส่งเสริมจัดหางบประมาณ จัดกิจกรรม ตลอดจนอื่นๆ เพื่อให้พุทธมณฑลพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น

          การประชุมในครั้งนี้ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายจัดหารายได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการ-เหรัญญิก ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายศาสนพิธี ฝ่ายเผยแผ่-อบรมคุณธรรม และฝ่ายจัดกิจกรรม-นิทรรศการตามที่คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เพื่อให้การบริหารพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และเป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา จึงขอตั้งกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ

          สำหรับพุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ธันวาคม 2562 จะมีการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินการประจำเป็นการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ รวมถึงจะได้กำหนดกิจกรรมในพิธีของวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้จัดประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีขึ้น ภายในพุทธมนฑลจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก