จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ วัดซำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาจำนวน 40 ถุง  พันธุ์กล้าไม้จำนวน 10 ชุด  และมอบถุงน้ำใจจำนวน 100 ชุด ให้กับประชาชน

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลชมพู ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 62 ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่เพาะปลูก ที่ทำกินและเส้นทางการสัญจรของประชาชน ที่ผ่านมานั้น ได้วางแผนให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 100 ฝายรวมถึงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิมที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษรับประทานเองเพื่อลดปัญหาการเกิดโรคมะเร็ง ,และให้ประชาชนสำรวจเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อให้หน่วยงานเช้าช่วยเหลือในด้านการศึกษาต่อไป ในส่วนของปัญหายาเสพติดในจังหวัดพิษณุโลกได้ให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้านเพื่อเป็นการปราบปรามยาเสพติดและในด้านการท่องเที่ยวนั้นเตรียมการนำบ้านมุง เข้าหารือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก