สคร.2 พิษณุโลก แนะครอบครัวใช้ 7 แนวทาง ลดเสี่ยง ป้องกันโรคเบาหวาน


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ 7 แนวทางให้ประชาชนเรียนรู้สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน  เพื่อสังเกตอาการและดูแลคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

          ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทีมีการผลิตฮอรโมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ปัจจุบันความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สหพันธ์โรคเบาหวานนานานชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก โดยมีประเด็นสื่อสารคือ “DIABETES : PROTECT YOUR FAMILY”  “คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้”  โดยสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการป่วยด้วยโรคเบาหวานของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ดร.วิรัช ได้แนะ 7 แนวทาง ในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย

(1) รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และไม่มีน้ำตาลสูงเป็นหลัก

(2) ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

(3) ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ให้ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5- 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  เพศชายรอบเอวไม่เกิน 90 เซนติเมตร และเพศหญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร

(4) การเคลื่อนไหวประจำวันให้กระฉับกระเฉง และออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน หรือ 5ครั้ง/สัปดาห์

(5) จัดการไม่ให้เกิดความเครียด โดยทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อให้จิตใจสดชื่น ผ่อนคลาย

(6) หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ต้องดูแลใส่ใจเรื่องการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติ
เช่น เป็นลมบ่อย เป็นแผลและหายช้า เป็นต้น หรือหากมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก  คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อยกินจุ น้ำหนักลด
เป็นแผลง่ายและหายยาก คันตามผิวหนัง ตามัว ชาตามปลายมือปลายเท้าและความรู้สึกทางเพศลดลง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

(7) หมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

“DIABETES : PROTECT YOUR FAMILY”  “คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้”

ข้อมูลโดย : กรมควบคุมโรค, กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค, แฟนเพจ https://www.facebook.com/dpc2news/