การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ช่วยชีวิตเราได้ ลดเชื้อโรคได้มากถึงร้อยละ 90 เลยทีเดียว

          วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ “มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All” สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ประชาชนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหารหรือสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

          จากการสำรวจของกรมอนามัยในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2561 จำนวน 311 ราย พบว่า ประชาชนมีการล้างมือทุกครั้ง มากที่สุด หลังออกจากห้องส้วม ร้อยละ 95.24 รองลงมาคือ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ ร้อยละ 90.20 และหลังกลับจากนอกบ้าน ร้อยละ 70.89 โดยส่วนใหญ่มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่มากที่สุด ร้อยละ 86.36 ขณะที่มีเพียง ร้อยละ 28.11 เท่านั้น ที่ทราบวิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอน

          สำหรับการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนทำอาหาร และรับประทานอาหาร และ 5 หลัง คือหลังเข้าห้องส้วม หยิบจับ สิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน ด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่

1) ฝ่ามือถูกัน

2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7) ถูรอบข้อมือ

          โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือด้วยวิธีการข้างต้นถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งนี้ ยังมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาทีเท่านั้น จะสามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก