รพ.พุทธชินราช นำร่องนโยบายรับยาที่ร้านยา เริ่มที่ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงก่อน

         

          วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทันตแพทย์สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าว กล่าวถึงการเริ่มดำเนินการ ในการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภทที่ 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          สำหรับพื้นที่ที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และร้านยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 17 ร้าน และ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำร่องที่ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา และร้านยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 2 ร้าน

          ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาของโรงพยาบาลพุทธชินราช คือ ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) นำร่องในผู้ป่วย 2 กลุ่มโรคก่อน คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน และแจ้งความประสงค์การรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านตามความสมัครใจ เมื่อแพทย์ทำการตรวจและประเมินว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ เภสัชกรจะออกเอกสารในการไปรับยาที่ร้านยา จากนั้นผู้ป่วยสามารถถือเอกสารนั้นไปรับยากับร้านใกล้บ้านที่เลือกไว้ได้

          อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการรับบริการ วันและเวลาการไปรับยาแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และร้านยาในเครือข่ายเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยาและคำปรึกษาจากเภสัชกรที่ร้านยาทุกครั้ง ขณะที่ยาที่ได้รับยังเป็นชนิดเดียวกัน รูปแบบเดียวกันกับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช

          นอกจากนี้ กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการยังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เช่นเดียวกับการไปรับบริการที่โรงพยาบาล และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับยาที่ร้านยาแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวหรือสอบถามรายชื่อร้านยาที่ร่วมโครงการได้ที่ โทร.สายด่วน 1330 หรือเภสัชกรพรชนก แตงสมบูรณ์ โทรศัพท์ 055 – 270 – 300 ต่อ 15126 ถึง 15136