ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

          วันที่ 28 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ กระตุ้นให้นิสิตเกิดจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ในการชำระหนี้คืน โดยสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนให้นิสิตรู้คุณค่าของการชำระหนี้กลับคืนรัฐบาลเพื่อจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้นิสิตในรุ่นต่อไป ภายหลังจากพิธีเปิด ทางงานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายให้ความรู้กับนิสิตได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การชำระหนี้คือกองทุน ในหัวข้อ “การชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”  โดยคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

          สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2562 ประเภท ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) จำนวน 5,807 ราย และประเภทลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) จำนวน 737 ราย รวมเป็น 6,544 ราย และมีนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ประมาณ 1,270 ราย โดยในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,270 คน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณภาพจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร