อำเภอเมืองพิษณุโลก ม.นเรศวร และ อบต.งิ้วงาม ร่วมกันจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

         

อำเภอเมืองพิษณุโลก ม.นเรศวร และ อบต.งิ้วงาม ร่วมกันจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบลงิ้วงาม เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ในโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         วันนี้ (25 ก.ย.62) เวลา 08.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประชาคมอภิปรายสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลประกอบการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองยายขวัญ” ในโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลโครงการในส่วนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการในส่วนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม

          ในการประชุมประชาคมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี (แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต.งิ้วงาม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟัง กว่า 120 คน มีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งผลการประชาคมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความเห็นชอบกับโครงการฯ ทั้งนี้ ข้อสรุปดังกล่าวจะนำไปประกอบข้อมูลยื่นขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองยายขวัญ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป