อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เริ่มยกเสาเอกแล้ว

          ภาพบรรยากาศ การประกอบพิธียกเสาเอก อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บริเวณที่ดินด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

         สำหรับอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี พ.ศ.2564  ซึ่งอาคารจะสามารถรองรับและให้บริการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สร้างเสริมสุขภาวะ  รองรับการเป็น Medical Hub และ Medical Tourism ในเขตพื้นที่สี่แยกอินโดจีน East-west Economic Corridor เป็นสถานที่สำหรับผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสหสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม ลดการแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอยในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงคัดกรอง ส่งต่อ รับกลับ และวางแผนการรักษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลรักษาแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ

          นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Research Center) ซึ่งจะมีห้องจัดแสดงเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมจากงานวิจัยต่อไป

« 1 ของ 2 »