คณะสาธารณสุขฯ ม.นเรศวร ร่วมมือกับ ศจย. พร้อมเครือข่าย เร่งเครื่องวิจัยควบคุมยาสูบ

         

           ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมชี้แจงโจทย์วิจัยปี 2562 – 2563 และกระบวนการขอทุนการวิจัยควบคุมยาสูบจาก ศจย. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีนเรศ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านมา

          สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมตัวแทนผู้บริหาร, ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ, เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางภาคเหนือ รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัย ผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาการควบคุมยาสูบของประเทศต่อไป

          นอกจากนี้ ภายในที่ประชุมฯ ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, หลักสูตรทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ  APACT 2020 ที่ ศจย.ร่วมสนับสนุนให้กับนักวิจัย

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร