ม.นเรศวร ชูแนวคิด Triple I Policy บูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวนำสู่สากล

 

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและชี้แจงตอบข้อซักถาม ในการสร้างความร่วมมือกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

          นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวถึงแนวคิดของการใช้ Internationalization, Innovative Products และ Integrative Team & Networking “Triple I Policy : บูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวนำสู่สากล” เพื่อนำมาร่วมกันวางแผนการบริหารและการทำงานของทุกคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป