ม.นเรศวรสัญจร ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ร่วมกับจ.พิษณุโลก ณ อ.ชาติตระการ

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ออกหน่วยบริการวิชาการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก  ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยง ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อำเภอชาติตระการ และใกล้เคียง ในการให้บริการ “ตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาและโรคต้อหิน” นำทีมโดยนายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการออกหน่วยบริการวิชาการนับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย

       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกให้บริการประชาชน หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : งานจัดการโครงการและฝึกอบรม กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 8675, 8628 โทรสาร 0 5596 8605