สำนักงาน กสทช.เขต 33 จัดการอบรม “เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2562”

       วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมในการบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนข้อมูลด้านการสื่อสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งเพื่อให้มีการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       โดยกิจกรรมในการอบรมฯ มีสาระสำคัญ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และการประสานงานและการประสานงานข่ายสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายชัชวาลย์ พฤกษชาติ วิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ส่วนภาคบ่าย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบ สำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดย คณะวิทยากร จาก กสทช.ภาค 3 พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม ซักซ้อมและดำเนินการซ้อมแผน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.จังหวัด/เขต), ศูนย์ประสานงานสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ, ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, สมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่, ชมรมวิทยุประชาชน, มูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย จำนวนประมาณ 150 คน