วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร พร้อมจัดประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม “NUIC STAR 2019 Singing Competition” โดยได้มีการตัดสินผลการแข่งขันรอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว (จากคลิปวิดีโอที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดส่งเข้าร่วมโครงการ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม NUIC ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 40 คน สำหรับรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจุดเน้นดังกล่าวนี้ ทำให้วิทยาลัยนานาชาติมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษานานาชาติ เน้นให้เกิดการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาข้ามชาติและข้ามวัฒนธรรม ให้บัณฑิตมีความพร้อมในการประกอบอาชีพข้ามชาติได้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติ จึงตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในระดับแรก คือ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานข้ามชาติ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาที่สามตามความต้องการของนิสิต ประกอบกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนในความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

          นอกจากนี้ พันธกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ คือ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านวิชาการตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา โดยเน้นการให้บริการวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาความ สามารถทางภาษาให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเป็นผู้นำเยาวชนอื่นๆ ให้มีความพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ