สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 มอบประกาศนียบัตรสร้างเด็กไทยคุณภาพศูนย์เด็กเล็กดีเด่น

         

          กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการประกวดกระบวนการสร้างเด็กไทยคุณภาพระดับเขตและรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กล่าวรายงานการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการดำเนินงานการเล่น และกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) บรรยายพิเศษจากนายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 และการอภิปรายการดำเนินงานสร้างเด็กไทยคุณภาพในศูนย์เด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสร้างเด็กไทยคุณภาพ ในศูนย์เด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 และปี 2562 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ในเขตสุขภาพที่ 2  จำนวน 150 คน