รองอธิบดีกรมอนามัย มอบโล่ผลงานการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น เขตสุขภาพที่ 2

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมมอบโล่ผลงานผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด และบรรยายพิเศษการประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best Practice) ตำบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์ ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้การต้อนรับ

          การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบล Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดแสดงนิทรรศการตำบล Long Term Care และนวัตกรรมดีเด่นของ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน จาก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 รวม 220 คน